ztk 1.18.2 → 1.18.3

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- YWM1Njc1Y2ZkMTU4MGU4NDc5ZDQzMzZjZjJkMzhjOTZmYTg3N2YzNg==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- YmNlOWJjZDk3YTUwNzM4NjI0YjA5NGYxNWJlZGIyM2ZlYmRmY2QzNg==
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: 5f57ee43f2fefccd639eab76ac0911b2d43c3b26
4
+ data.tar.gz: 4d68f5d2854d143f5fd8d269f05d6e2a80069262
7
5
  SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- YmViZDAzOTFmNDc1MWJiMzg2ZGNlM2Q5M2MzOWVhNjg2NzU4ZTQyNmEyZTk4
10
- MzAzMmUzZDdjYjZiNGFlNmFkY2YxYmNjZGZiNzAwN2VmYWRiOWFmN2RkZTA1
11
- YjI4NjJhODYzNDhjMWQ2YzdhYTIzMjRiODU3Mjk0MTc0YWViM2Q=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- ODhkNTM5OGI2YTZiMzJiMGIyODkyZjYyYTFhODliY2VmNGJjMzkyODQwNWRm
14
- ZjQ2OTc5MTBjMWE0YjE0YmMxZmM5MTkxMTY1YjRjZmZkMWJlNDIwMGExYWE3
15
- ODU2NTVjYmUzMTMxM2RmMWQ0ZWJkMTE3MmMyYzgwMzhiYWUzZDY=
6
+ metadata.gz: 5621ac31ee1940893d91ff50e780b4f0b2fbe184e8f58dd327cb473cd50a78fc2dddef730ade83b560e2c58fc8fc531988ede6f9527d3c2767490f91ec1dfb94
7
+ data.tar.gz: 36bf55c17a1315cb26c7e5e6668be0899d38cb0ce1ce4f0efa1abc87ab51d6557cbf623bfa7cdab324b87467a10c8d15f34a7a1156a515e83872f28f930d8ab0
data/.rspec CHANGED
@@ -1 +1 @@
1
- -c -b -fd
1
+ -c -b -fd --require spec_helper
@@ -1 +1 @@
1
- ruby-1.9.3
1
+ ruby-2.1.0
data/Rakefile CHANGED
@@ -23,7 +23,9 @@ require 'rake/clean'
23
23
  require 'bundler/gem_tasks'
24
24
 
25
25
  require 'rspec/core/rake_task'
26
- RSpec::Core::RakeTask.new(:spec)
26
+ RSpec::Core::RakeTask.new(:spec) do |t|
27
+ t.rspec_opts = %w(--format JUnit --out vendor/reports/junit/test-results.xml --format html --out vendor/reports/html/test-results.html --format documentation)
28
+ end
27
29
 
28
30
  require 'coveralls/rake/task'
29
31
  Coveralls::RakeTask.new
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  module ZTK
2
2
 
3
3
  # ZTK Version String
4
- VERSION = "1.18.2"
4
+ VERSION = "1.18.3"
5
5
 
6
6
  end
@@ -17,9 +17,22 @@
17
17
  # limitations under the License.
18
18
  #
19
19
  ################################################################################
20
+ require 'simplecov'
21
+ require 'simplecov-rcov'
22
+ ################################################################################
20
23
  require 'coveralls'
21
24
  Coveralls.wear!
22
25
  ################################################################################
26
+ SimpleCov.formatter = SimpleCov::Formatter::MultiFormatter[
27
+ SimpleCov::Formatter::HTMLFormatter,
28
+ SimpleCov::Formatter::RcovFormatter,
29
+ Coveralls::SimpleCov::Formatter
30
+ ]
31
+ SimpleCov.start
32
+ ################################################################################
33
+ require 'yarjuf'
34
+ ################################################################################
35
+
23
36
  require 'tempfile'
24
37
  require 'ztk'
25
38
 
@@ -242,10 +242,14 @@ describe ZTK::SSH do
242
242
 
243
243
  data = "Hello World @ #{Time.now.utc}"
244
244
 
245
- remote_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", "ssh-upload-remote")
245
+ remote_temp = Tempfile.new('remote')
246
+ remote_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", File.basename(remote_temp.path.dup))
247
+ remote_temp.close
246
248
  File.exists?(remote_file) && File.delete(remote_file)
247
249
 
248
- local_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", "ssh-upload-local")
250
+ local_temp = Tempfile.new('local')
251
+ local_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", File.basename(local_temp.path.dup))
252
+ local_temp.close
249
253
  if RUBY_VERSION < "1.9.3"
250
254
  File.open(local_file, 'w') do |file|
251
255
  file.puts(data)
@@ -279,10 +283,14 @@ describe ZTK::SSH do
279
283
 
280
284
  data = "Hello World @ #{Time.now.utc}"
281
285
 
282
- local_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", "ssh-download-local")
286
+ local_temp = Tempfile.new('local')
287
+ local_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", File.basename(local_temp.path.dup))
288
+ local_temp.close
283
289
  File.exists?(local_file) && File.delete(local_file)
284
290
 
285
- remote_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", "ssh-download-remote")
291
+ remote_temp = Tempfile.new('remote')
292
+ remote_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", File.basename(remote_temp.path.dup))
293
+ remote_temp.close
286
294
  if RUBY_VERSION < "1.9.3"
287
295
  File.open(remote_file, 'w') do |file|
288
296
  file.puts(data)
@@ -529,10 +537,14 @@ describe ZTK::SSH do
529
537
 
530
538
  data = "Hello World @ #{Time.now.utc}"
531
539
 
532
- remote_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", "ssh-upload-remote")
540
+ remote_temp = Tempfile.new('remote')
541
+ remote_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", File.basename(remote_temp.path.dup))
542
+ remote_temp.close
533
543
  File.exists?(remote_file) && File.delete(remote_file)
534
544
 
535
- local_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", "ssh-upload-local")
545
+ local_temp = Tempfile.new('local')
546
+ local_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", File.basename(local_temp.path.dup))
547
+ local_temp.close
536
548
  if RUBY_VERSION < "1.9.3"
537
549
  File.open(local_file, 'w') do |file|
538
550
  file.puts(data)
@@ -567,10 +579,14 @@ describe ZTK::SSH do
567
579
 
568
580
  data = "Hello World @ #{Time.now.utc}"
569
581
 
570
- local_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", "ssh-download-local")
582
+ local_temp = Tempfile.new('local')
583
+ local_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", File.basename(local_temp.path.dup))
584
+ local_temp.close
571
585
  File.exists?(local_file) && File.delete(local_file)
572
586
 
573
- remote_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", "ssh-download-remote")
587
+ remote_temp = Tempfile.new('remote')
588
+ remote_file = File.join(ZTK::Locator.root, "tmp", File.basename(remote_temp.path.dup))
589
+ remote_temp.close
574
590
  if RUBY_VERSION < "1.9.3"
575
591
  File.open(remote_file, 'w') do |file|
576
592
  file.puts(data)
@@ -49,6 +49,8 @@ Gem::Specification.new do |spec|
49
49
  spec.add_development_dependency("yard")
50
50
  spec.add_development_dependency("redcarpet")
51
51
  spec.add_development_dependency("coveralls")
52
+ spec.add_development_dependency("yarjuf")
53
+ spec.add_development_dependency("simplecov-rcov")
52
54
 
53
55
  spec.add_development_dependency("travis")
54
56
  spec.add_development_dependency("travis-artifacts")
metadata CHANGED
@@ -1,237 +1,265 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: ztk
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.18.2
4
+ version: 1.18.3
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Zachary Patten
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-02-15 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-02-17 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: activesupport
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ! '>='
17
+ - - ">="
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: '0'
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - ! '>='
24
+ - - ">="
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
26
  version: '0'
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: erubis
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
- - - ! '>='
31
+ - - ">="
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
33
  version: '0'
34
34
  type: :runtime
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
- - - ! '>='
38
+ - - ">="
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
40
  version: '0'
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: net-ssh
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - ! '>='
45
+ - - ">="
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
47
  version: '0'
48
48
  type: :runtime
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - ! '>='
52
+ - - ">="
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
54
  version: '0'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: net-ssh-gateway
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
- - - ! '>='
59
+ - - ">="
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
61
  version: '0'
62
62
  type: :runtime
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
- - - ! '>='
66
+ - - ">="
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
68
  version: '0'
69
69
  - !ruby/object:Gem::Dependency
70
70
  name: net-sftp
71
71
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
72
72
  requirements:
73
- - - ! '>='
73
+ - - ">="
74
74
  - !ruby/object:Gem::Version
75
75
  version: '0'
76
76
  type: :runtime
77
77
  prerelease: false
78
78
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
79
79
  requirements:
80
- - - ! '>='
80
+ - - ">="
81
81
  - !ruby/object:Gem::Version
82
82
  version: '0'
83
83
  - !ruby/object:Gem::Dependency
84
84
  name: net-scp
85
85
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
86
86
  requirements:
87
- - - ! '>='
87
+ - - ">="
88
88
  - !ruby/object:Gem::Version
89
89
  version: '0'
90
90
  type: :runtime
91
91
  prerelease: false
92
92
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
93
93
  requirements:
94
- - - ! '>='
94
+ - - ">="
95
95
  - !ruby/object:Gem::Version
96
96
  version: '0'
97
97
  - !ruby/object:Gem::Dependency
98
98
  name: pry
99
99
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
100
100
  requirements:
101
- - - ! '>='
101
+ - - ">="
102
102
  - !ruby/object:Gem::Version
103
103
  version: '0'
104
104
  type: :development
105
105
  prerelease: false
106
106
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
107
107
  requirements:
108
- - - ! '>='
108
+ - - ">="
109
109
  - !ruby/object:Gem::Version
110
110
  version: '0'
111
111
  - !ruby/object:Gem::Dependency
112
112
  name: rake
113
113
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
114
114
  requirements:
115
- - - ! '>='
115
+ - - ">="
116
116
  - !ruby/object:Gem::Version
117
117
  version: '0'
118
118
  type: :development
119
119
  prerelease: false
120
120
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
121
121
  requirements:
122
- - - ! '>='
122
+ - - ">="
123
123
  - !ruby/object:Gem::Version
124
124
  version: '0'
125
125
  - !ruby/object:Gem::Dependency
126
126
  name: rspec
127
127
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
128
128
  requirements:
129
- - - ! '>='
129
+ - - ">="
130
130
  - !ruby/object:Gem::Version
131
131
  version: '0'
132
132
  type: :development
133
133
  prerelease: false
134
134
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
135
135
  requirements:
136
- - - ! '>='
136
+ - - ">="
137
137
  - !ruby/object:Gem::Version
138
138
  version: '0'
139
139
  - !ruby/object:Gem::Dependency
140
140
  name: yard
141
141
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
142
142
  requirements:
143
- - - ! '>='
143
+ - - ">="
144
144
  - !ruby/object:Gem::Version
145
145
  version: '0'
146
146
  type: :development
147
147
  prerelease: false
148
148
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
149
149
  requirements:
150
- - - ! '>='
150
+ - - ">="
151
151
  - !ruby/object:Gem::Version
152
152
  version: '0'
153
153
  - !ruby/object:Gem::Dependency
154
154
  name: redcarpet
155
155
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
156
156
  requirements:
157
- - - ! '>='
157
+ - - ">="
158
158
  - !ruby/object:Gem::Version
159
159
  version: '0'
160
160
  type: :development
161
161
  prerelease: false
162
162
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
163
163
  requirements:
164
- - - ! '>='
164
+ - - ">="
165
165
  - !ruby/object:Gem::Version
166
166
  version: '0'
167
167
  - !ruby/object:Gem::Dependency
168
168
  name: coveralls
169
169
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
170
170
  requirements:
171
- - - ! '>='
171
+ - - ">="
172
172
  - !ruby/object:Gem::Version
173
173
  version: '0'
174
174
  type: :development
175
175
  prerelease: false
176
176
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
177
177
  requirements:
178
- - - ! '>='
178
+ - - ">="
179
+ - !ruby/object:Gem::Version
180
+ version: '0'
181
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
182
+ name: yarjuf
183
+ requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
184
+ requirements:
185
+ - - ">="
186
+ - !ruby/object:Gem::Version
187
+ version: '0'
188
+ type: :development
189
+ prerelease: false
190
+ version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
191
+ requirements:
192
+ - - ">="
193
+ - !ruby/object:Gem::Version
194
+ version: '0'
195
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
196
+ name: simplecov-rcov
197
+ requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
198
+ requirements:
199
+ - - ">="
200
+ - !ruby/object:Gem::Version
201
+ version: '0'
202
+ type: :development
203
+ prerelease: false
204
+ version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
205
+ requirements:
206
+ - - ">="
179
207
  - !ruby/object:Gem::Version
180
208
  version: '0'
181
209
  - !ruby/object:Gem::Dependency
182
210
  name: travis
183
211
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
184
212
  requirements:
185
- - - ! '>='
213
+ - - ">="
186
214
  - !ruby/object:Gem::Version
187
215
  version: '0'
188
216
  type: :development
189
217
  prerelease: false
190
218
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
191
219
  requirements:
192
- - - ! '>='
220
+ - - ">="
193
221
  - !ruby/object:Gem::Version
194
222
  version: '0'
195
223
  - !ruby/object:Gem::Dependency
196
224
  name: travis-artifacts
197
225
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
198
226
  requirements:
199
- - - ! '>='
227
+ - - ">="
200
228
  - !ruby/object:Gem::Version
201
229
  version: '0'
202
230
  type: :development
203
231
  prerelease: false
204
232
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
205
233
  requirements:
206
- - - ! '>='
234
+ - - ">="
207
235
  - !ruby/object:Gem::Version
208
236
  version: '0'
209
237
  - !ruby/object:Gem::Dependency
210
238
  name: typhoeus
211
239
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
212
240
  requirements:
213
- - - ~>
241
+ - - "~>"
214
242
  - !ruby/object:Gem::Version
215
243
  version: 0.6.7
216
244
  type: :development
217
245
  prerelease: false
218
246
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
219
247
  requirements:
220
- - - ~>
248
+ - - "~>"
221
249
  - !ruby/object:Gem::Version
222
250
  version: 0.6.7
223
251
  - !ruby/object:Gem::Dependency
224
252
  name: websocket-native
225
253
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
226
254
  requirements:
227
- - - ! '>='
255
+ - - ">="
228
256
  - !ruby/object:Gem::Version
229
257
  version: '0'
230
258
  type: :development
231
259
  prerelease: false
232
260
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
233
261
  requirements:
234
- - - ! '>='
262
+ - - ">="
235
263
  - !ruby/object:Gem::Version
236
264
  version: '0'
237
265
  description: Zachary's Tool Kit contains a collection of reusable classes meant to
@@ -248,12 +276,12 @@ executables:
248
276
  extensions: []
249
277
  extra_rdoc_files: []
250
278
  files:
251
- - .gitignore
252
- - .rspec
253
- - .ruby-gemset
254
- - .ruby-version
255
- - .travis.yml
256
- - .yardopts
279
+ - ".gitignore"
280
+ - ".rspec"
281
+ - ".ruby-gemset"
282
+ - ".ruby-version"
283
+ - ".travis.yml"
284
+ - ".yardopts"
257
285
  - Gemfile
258
286
  - LICENSE
259
287
  - README.md
@@ -340,12 +368,12 @@ require_paths:
340
368
  - lib
341
369
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
342
370
  requirements:
343
- - - ! '>='
371
+ - - ">="
344
372
  - !ruby/object:Gem::Version
345
373
  version: '0'
346
374
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
347
375
  requirements:
348
- - - ! '>='
376
+ - - ">="
349
377
  - !ruby/object:Gem::Version
350
378
  version: '0'
351
379
  requirements: []