ztk 1.18.1 → 1.18.2

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NTNiZmFhM2ZiNGYxMWE3YzNlNTE4NjJhZTAxY2M3OWFhZWIwMTZkMg==
4
+ YWM1Njc1Y2ZkMTU4MGU4NDc5ZDQzMzZjZjJkMzhjOTZmYTg3N2YzNg==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- OTQ3MjE3Y2RiNWQ2NjczOTk4ZGEzODNkNzExNDc3ZDJlNjM1ZWY4Yw==
6
+ YmNlOWJjZDk3YTUwNzM4NjI0YjA5NGYxNWJlZGIyM2ZlYmRmY2QzNg==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- YWNlZDFkODBmZjY3ZGYyMDMwODYzOTNhMDkwMWQ4ZWY2OWU3N2I2YmFhYjU1
10
- YzgyNTBkZDMxZGU3YjU3ZTA0MDc0ZTFlY2VlZjlkYjgxOTNkOWVkMjBmODhm
11
- MzQzZTVjNWFhYTc1ZDE3NjM1ZTc5MTRjY2QzYWE5M2NiMThlOWY=
9
+ YmViZDAzOTFmNDc1MWJiMzg2ZGNlM2Q5M2MzOWVhNjg2NzU4ZTQyNmEyZTk4
10
+ MzAzMmUzZDdjYjZiNGFlNmFkY2YxYmNjZGZiNzAwN2VmYWRiOWFmN2RkZTA1
11
+ YjI4NjJhODYzNDhjMWQ2YzdhYTIzMjRiODU3Mjk0MTc0YWViM2Q=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MTYzZWYxNjgwODJjZjQyMTVjMTQ5Yjg5ZDkyMzRjZGViYjhmNTU2NzA4NDIy
14
- ZDdhOWFhY2IxYzRmZWIxYzEyNzI1NTQxMTg3ODliODE2ODIzMDE3MGU2ZGI4
15
- MmJlMTFmMmFiMzllMzgxMWQ0YTY5MmRlNTg5OWQzZGMwMDQ0Zjc=
13
+ ODhkNTM5OGI2YTZiMzJiMGIyODkyZjYyYTFhODliY2VmNGJjMzkyODQwNWRm
14
+ ZjQ2OTc5MTBjMWE0YjE0YmMxZmM5MTkxMTY1YjRjZmZkMWJlNDIwMGExYWE3
15
+ ODU2NTVjYmUzMTMxM2RmMWQ0ZWJkMTE3MmMyYzgwMzhiYWUzZDY=
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  require 'yard'
2
2
  require 'yard/rake/yardoc_task'
3
3
 
4
- GEM_NAME = File.basename(Dir.pwd)
4
+ GEM_NAME = (ENV['GEM_NAME'] || File.basename(Dir.pwd))
5
5
  VENDOR_PATH = File.expand_path(File.join(Dir.pwd, "vendor"))
6
6
  DOC_PATH = File.join(VENDOR_PATH, "docs")
7
7
 
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  module ZTK
2
2
 
3
3
  # ZTK Version String
4
- VERSION = "1.18.1"
4
+ VERSION = "1.18.2"
5
5
 
6
6
  end
@@ -57,23 +57,29 @@ describe ZTK::Parallel do
57
57
  end
58
58
 
59
59
  it "should stop all execution when the ZTK::Parallel::Break exception is raised" do
60
- 3.times do |x|
61
- subject.process do
62
- raise ZTK::Parallel::Break
60
+ lambda {
61
+
62
+ 3.times do |x|
63
+ subject.process do
64
+ raise ZTK::Parallel::Break
65
+ end
63
66
  end
64
- end
65
67
 
66
- lambda { subject.waitall }.should raise_error
68
+ subject.waitall
69
+
70
+ }.should raise_error
67
71
  end
68
72
 
69
73
  it "should stop all execution when any exception is raised" do
70
- 3.times do |x|
71
- subject.process do
72
- raise "SomeException"
74
+ lambda {
75
+ 3.times do |x|
76
+ subject.process do
77
+ raise "SomeException"
78
+ end
73
79
  end
74
- end
75
80
 
76
- lambda { subject.waitall }.should raise_error
81
+ subject.waitall
82
+ }.should raise_error
77
83
  end
78
84
 
79
85
  end
@@ -119,11 +125,13 @@ describe ZTK::Parallel do
119
125
  it "should return the number of active forked processes" do
120
126
  3.times do |x|
121
127
  subject.process do
122
- sleep(WAIT_SMALL)
128
+ Process.pid
123
129
  end
124
130
  end
125
131
 
126
- subject.count.should == 3
132
+ expected_count = ((3 > ZTK::Parallel::MAX_FORKS) ? ZTK::Parallel::MAX_FORKS : 3)
133
+
134
+ subject.count.should == expected_count
127
135
  subject.waitall
128
136
  end
129
137
 
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: ztk
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.18.1
4
+ version: 1.18.2
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Zachary Patten
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-02-09 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-02-15 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: activesupport
@@ -350,7 +350,7 @@ required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
350
350
  version: '0'
351
351
  requirements: []
352
352
  rubyforge_project:
353
- rubygems_version: 2.2.1
353
+ rubygems_version: 2.2.2
354
354
  signing_key:
355
355
  specification_version: 4
356
356
  summary: Zachary's Tool Kit contains a collection of reusable classes meant to simplify