wrap 1.5.1 → 1.5.2

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (5) hide show
  1. checksums.yaml +8 -8
  2. data/Rakefile +34 -16
  3. data/lib/wrap.rb +1 -1
  4. data/wrap.gemspec +4 -3
  5. metadata +17 -3
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- OTY2NzEyMGYxNWU0M2Y5MGE5OGYzM2M0ZjAwNTA4OWFhOGIzMmQ1MQ==
4
+ NTUzMWFiY2JiOWNjYzdhMWRmYjcwZGFmYmVhZWE1YTVkMDZmMWY1NQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NWJjMTA1MWEwYjM5NDg2ZTI1NDQ1Mzk5NDk0Yzc4ZjE5ZWYwZmM2Yw==
6
+ Y2U2ZDVjZTY2OGUyNGVhYWI3MTQ5ZDk4MTY3NjVkZDRmNWNiMTMxYw==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- YWZiOTUxNWMyMjgzOGRjNTEyZGIyYWY3NWM1Njg2ZjdjZTczM2MxYWZhNjg0
10
- OGI3MTEwMmE2ZTQ4YTBjOTM3NTA3NWU0ZTk5ZTE3ZmY2ODhhYjA3ZjJmNjVj
11
- ZGQxZGYzYWI3ODc4OTc1OWUxZTJkMDAxNmY5YjI5NjQ2NmZhYzA=
9
+ NzIzNWJlN2ZmMWQ5ZDM2NGEyOTVlOWVmZGY1NjQ0MjRjYzZjNzg5YjU5MTNj
10
+ NTM2MjZhYTU0YjAwYjA0MDdmMTg3YTFkYzQ1YzE3ZDY0NmJjYmQyNjNkNzRl
11
+ ODU4YmE3NjgyNTAwODg4YWI5YThiOTQ2ZjkwNjU0ZDA0YzYxNTk=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- NzY4ZWQ2ZWY1MDEyNmRjYjNhZDVmN2E0ZGVmOTEzYzMwMTQwNTNmMzc4YmMz
14
- YzQwNGFmZGQ3ZjlkYjAxNDQwNTc5ZDJmMGNjYzZiYzI0MjNkYWNhNDhiMGEy
15
- MjQwNGVkZTY4ZmM1MTY1ZGUyNWM4NzY0YTM0MThkM2JiZTRmNTA=
13
+ NGMxMGNkNGZjOTk1NjYyZGJkZWY4NjY3NTdlMWE2ODU0M2I0MGUwMTUzMmJh
14
+ N2IyMTM4MzVmZTYxZDJmZDFiZDdhMzJkYWY4MzkxMjZkMmQ2NjUwYzE3OTI4
15
+ OWM3NDNjMjdkOGJkYmI5NDgxOTQzNWE4Y2Y4MWQzYmQ4M2ViZWE=
data/Rakefile CHANGED
@@ -104,39 +104,51 @@ task :gemspec do
104
104
  end
105
105
  extensions = [extensions].flatten.compact
106
106
 
107
+ if This.dependencies.nil?
108
+ dependencies = []
109
+ else
110
+ case This.dependencies
111
+ when Hash
112
+ dependencies = This.dependencies.values
113
+ when Array
114
+ dependencies = This.dependencies
115
+ end
116
+ end
117
+
107
118
  template =
108
119
  if test(?e, 'gemspec.erb')
109
120
  Template{ IO.read('gemspec.erb') }
110
121
  else
111
122
  Template {
112
123
  <<-__
113
- ## #{ lib }.gemspec
124
+ ## <%= lib %>.gemspec
114
125
  #
115
126
 
116
127
  Gem::Specification::new do |spec|
117
- spec.name = #{ lib.inspect }
118
- spec.version = #{ version.inspect }
128
+ spec.name = <%= lib.inspect %>
129
+ spec.version = <%= version.inspect %>
119
130
  spec.platform = Gem::Platform::RUBY
120
- spec.summary = #{ lib.inspect }
121
- spec.description = #{ description.inspect }
122
- spec.license = #{ license.inspect }
131
+ spec.summary = <%= lib.inspect %>
132
+ spec.description = <%= description.inspect %>
133
+ spec.license = <%= license.inspect %>
123
134
 
124
- spec.files =\n#{ files.sort.pretty_inspect }
125
- spec.executables = #{ executables.inspect }
135
+ spec.files =\n<%= files.sort.pretty_inspect %>
136
+ spec.executables = <%= executables.inspect %>
126
137
 
127
138
  spec.require_path = "lib"
128
139
 
129
- spec.test_files = #{ test_files.inspect }
140
+ spec.test_files = <%= test_files.inspect %>
130
141
 
131
- ### spec.add_dependency 'lib', '>= version'
132
- #### spec.add_dependency 'map'
142
+ <% dependencies.each do |lib_version| %>
143
+ spec.add_dependency(*<%= Array(lib_version).flatten.inspect %>)
144
+ <% end %>
133
145
 
134
- spec.extensions.push(*#{ extensions.inspect })
146
+ spec.extensions.push(*<%= extensions.inspect %>)
135
147
 
136
- spec.rubyforge_project = #{ This.rubyforge_project.inspect }
137
- spec.author = #{ This.author.inspect }
138
- spec.email = #{ This.email.inspect }
139
- spec.homepage = #{ This.homepage.inspect }
148
+ spec.rubyforge_project = <%= This.rubyforge_project.inspect %>
149
+ spec.author = <%= This.author.inspect %>
150
+ spec.email = <%= This.email.inspect %>
151
+ spec.homepage = <%= This.homepage.inspect %>
140
152
  end
141
153
  __
142
154
  }
@@ -272,6 +284,12 @@ BEGIN {
272
284
  end
273
285
  This.version = version
274
286
 
287
+ # see if dependencies are export by the module
288
+ #
289
+ if This.object.respond_to?(:dependencies)
290
+ This.dependencies = This.object.dependencies
291
+ end
292
+
275
293
  # we need to know the name of the lib an it's version
276
294
  #
277
295
  abort('no lib') unless This.lib
@@ -5,7 +5,7 @@
5
5
  ##
6
6
  #
7
7
  class << Wrap
8
- Wrap::Version = '1.5.1' unless defined?(Wrap::Version)
8
+ Wrap::Version = '1.5.2' unless defined?(Wrap::Version)
9
9
 
10
10
  def version
11
11
  Wrap::Version
@@ -3,7 +3,7 @@
3
3
 
4
4
  Gem::Specification::new do |spec|
5
5
  spec.name = "wrap"
6
- spec.version = "1.5.1"
6
+ spec.version = "1.5.2"
7
7
  spec.platform = Gem::Platform::RUBY
8
8
  spec.summary = "wrap"
9
9
  spec.description = "non-sucking :before and :after filters for any ruby class"
@@ -25,8 +25,9 @@ Gem::Specification::new do |spec|
25
25
 
26
26
  spec.test_files = nil
27
27
 
28
- ### spec.add_dependency 'lib', '>= version'
29
- #### spec.add_dependency 'map'
28
+
29
+ spec.add_dependency(*["map", " >= 4.7.1"])
30
+
30
31
 
31
32
  spec.extensions.push(*[])
32
33
 
metadata CHANGED
@@ -1,15 +1,29 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: wrap
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.5.1
4
+ version: 1.5.2
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Ara T. Howard
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-02-15 00:00:00.000000000 Z
12
- dependencies: []
11
+ date: 2014-02-22 00:00:00.000000000 Z
12
+ dependencies:
13
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
14
+ name: map
15
+ requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
+ requirements:
17
+ - - ! '>='
18
+ - !ruby/object:Gem::Version
19
+ version: 4.7.1
20
+ type: :runtime
21
+ prerelease: false
22
+ version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
+ requirements:
24
+ - - ! '>='
25
+ - !ruby/object:Gem::Version
26
+ version: 4.7.1
13
27
  description: non-sucking :before and :after filters for any ruby class
14
28
  email: ara.t.howard@gmail.com
15
29
  executables: []