speckle 0.1.31 → 0.2.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- Nzg4NTFjNzI5Yjc1NDkzZWYwMzhkODExYTJkNTNkMDA0ZWE4N2VmOA==
4
+ ZDhlYzZmY2Y4YTU4OTdmNjI0MWJhZTJhYjZjYjU3YTFiNjk4M2RkMA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- ZTU0OWQwMTI0Y2FmNjhlZTk5YzE1ZTQwOTMyM2VhNTdmZGI5NTk2ZA==
6
+ Yjk2MjhlZDBmY2NiZWIxMGNiMmFhMTZmZTY2MzZlZTgyMjM0MGQxNw==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ZmJkOWE1NjAxZGVhMjY2MGU5MDYyNjMzZmNjNmVjMzE5MzY3ODI5NTk3NGZm
10
- ZTc3ZDVlYjA5NjU4ODczMGUwMmQwMTRjZGJlMTE3NWNhMzQxNzlhMjhkNTgz
11
- YTlkYTZkYzdlYTFkZDgyY2M2YmYwZTRjZjQzMWVlZGU4ZjZiYjY=
9
+ ODQyYWQxNmU4MDFhMjI0OTI4OTZjZjg0NTVhMTQ5MjIwYjA0ZGYxOGY5NThj
10
+ NGUyNjVkMjg5MGUwYTY2MGZjZTE2ZWNjMDc0ZTZlZTNkOTRjN2E4MWExZmE2
11
+ ZDc4OTg5OWM0MDE1ODJjNWQzYzEzMWM1NWFhOThmMDBiM2ZmZTc=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- OWRjODBmZDAyY2NjY2U1OTFhZDFhMzM4NjU5MDkyYThiNDJjM2ZlNGUxY2Y5
14
- ZDBjZWM3ZjU3YzIxYzYzOTM1NzMwMWNkZjc2MWZlNzRlNWI2NWZlNTg2MTU3
15
- NThkMzA0ZDllNTE1OGU1M2ZkNzEzOGZjZTQ3NmRkYzdiNmM3NmU=
13
+ NzhjMzc1MGI3MjIwZjFlNDU5MmJmODY4Mjk4OWRkYWYyOTk3MjY4NmMxZDNk
14
+ Mzk0ZTZiNDgwODQxYmNhNTc3M2U1MGE4M2M4YTMxMjQwZGZjMzhiODc4ZDBi
15
+ YmJjMzIyMDg1YjFiZjJlYWQxZWZmNGQwMjI0OWEwNjAyNDQ5Yzk=
data/CHANGELOG.md CHANGED
@@ -1,5 +1,10 @@
1
1
  # Changelog
2
2
 
3
+ ### 0.2.0
4
+
5
+ * Adds support for RIML_DIR. If it points to the @tek's fork, it will be used
6
+ instead of the rubygems riml.
7
+
3
8
  ### 0.1.31
4
9
 
5
10
  * Fixes travis for bundler 1.6
data/Rakefile CHANGED
@@ -106,6 +106,12 @@ namespace :speckle do
106
106
  PROFILE = ENV.has_key?('PROFILE')
107
107
  PROFILE_PATH = "#{BUILD_DIR}/speckle.profile"
108
108
 
109
+ if ENV.has_key?('RIML_DIR')
110
+ RIML_EXEC = "#{ENV['RIML_DIR']}/bin/riml"
111
+ else
112
+ RIML_EXEC = "bundle exec riml"
113
+ end
114
+
109
115
  desc 'All tasks'
110
116
  task :all => [:clean, :compile, :compile_tests, :test]
111
117
 
@@ -121,16 +127,16 @@ namespace :speckle do
121
127
  task :compile => [:build] do
122
128
  puts "Compiling: #{SPECKLE_MAIN}"
123
129
  verbose VERBOSE do
124
- sh "bundle exec riml -c #{SPECKLE_SOURCE} -I #{SPECKLE_LIBS} -o #{SPECKLE_BUILD_DIR}"
130
+ sh "#{RIML_EXEC} -c #{SPECKLE_SOURCE} -I #{SPECKLE_LIBS} -o #{SPECKLE_BUILD_DIR}"
125
131
  end
126
132
 
127
133
  verbose VERBOSE do
128
- sh "bundle exec riml -c #{SPECKLE_DSL_SOURCE} -o #{SPECKLE_BUILD_DIR}"
134
+ sh "#{RIML_EXEC} -c #{SPECKLE_DSL_SOURCE} -o #{SPECKLE_BUILD_DIR}"
129
135
  end
130
136
  end
131
137
 
132
138
  task :scratch => [:build] do
133
- sh "bundle exec riml -c lib/scratch.riml -I #{SPECKLE_LIBS}"
139
+ sh "#{RIML_EXEC} -c lib/scratch.riml -I #{SPECKLE_LIBS}"
134
140
  end
135
141
 
136
142
  desc "Compile specs"
@@ -140,12 +146,15 @@ namespace :speckle do
140
146
  end
141
147
 
142
148
  def compile_test_files(files, libs, build_dir)
143
- require 'riml'
149
+ if ENV.has_key?('RIML_DIR')
150
+ require "#{ENV['RIML_DIR']}/lib/riml"
151
+ else
152
+ require 'riml'
153
+ end
144
154
 
145
155
  opts = get_riml_opts(libs, build_dir)
146
156
  Riml::FileRollback.trap(:INT, :QUIT, :KILL) { $stderr.print("\n"); exit(1) }
147
157
  verbose true do
148
- #sh "bundle exec riml -c #{t} -I #{TEST_LIBS} -o #{BUILD_DIR}"
149
158
  Riml::FileRollback.guard do
150
159
  TEST_SOURCES.each do |t|
151
160
  puts "Compiling: #{t} "
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Speckle
2
- VERSION = "0.1.31"
2
+ VERSION = "0.2.0"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: speckle
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.1.31
4
+ version: 0.2.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Darshan Sawardekar
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-03-30 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-07-27 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: riml