speckle 0.1.26 → 0.1.27

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- Mjg4ZTg5NmMyMTIyNjIxY2Y2ZjZlMjNmNDU2MTE5ODYxZWFhMTM5MA==
4
+ MzQwM2I1M2QyNDM1ZWVhY2M4MGZiNzU5MGY0NmQyMzI3MjVhMDlmMQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- OGVkYzU5NjI0YTE0MDI2N2Q0N2FhZGY0YjE3MDY1ODg4MmE5NDUxYg==
6
+ OTNhMWFlZTY4NTBmNzJiMjI1OGI1OTdhYmNhYzU1NjVjZjY3OGU4OQ==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- YTFjOTU2YmZjNmNhOTlhNTdjZjc4NTlkYjQwMjhmN2E2NjMwMWFmYjAxYTQ4
10
- YWUzMWQ1ODdmNGRiNmNiMzU4ZmYyYWExMDNlOTQ2ZDU0MWU3OTMzNGZlOGNl
11
- ZDA5MTgzYTAwY2RiODhlNWM1OTUwMGMzMTIxMWU4ZDNmMjYwMDQ=
9
+ OGFjNDRlMzI1YjVkY2E2MDJiNmU1MDE1ZTRhMDdiNjE5YTBhYmFhOTQ4MzA1
10
+ ZTcwMGNlZDY2ZGQ1NzBhZjU1YjNmYjVkZjkzM2YxZmM0OTVlOGFjZDU2ZGJk
11
+ YTFiN2FmYWExYTFjZWZjMGY5OWUyNGFkNzUyNGMxODg5ZGU3ZDk=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- NmI0YjQ1YjVkYzRiMTFiM2FiODE4ZWExZTI0NTk3NTExODM0ZTU3MDUwMDA2
14
- ODE3MTdmYTY3Yjg1YzdmYzI0NjRiMjZhZmJlZTU4MTUzNThkNDZlYWIyZTY1
15
- ODk2NmY1Y2IzZGM2MjllN2Q0MWI4Y2EyMTU5OWYzMDFjMWNlNmM=
13
+ MWNhNGRkZmEwNzM2NWJiOWQ0NTcxZjU5YTMyZjAxNzMxNDJkNGE1N2U3ZmZm
14
+ ZTYzM2FmZjllNTc1ZGJjNmI1MTIxMzExMWFiNDAwZGMzNDBjNTJlZTI5ZWI5
15
+ OGUyYTQzOWUzZWM2NjY1YmM4ZTNmYWM2OWI2NDBlMzM1Y2FkNTM=
data/CHANGELOG.md ADDED
@@ -0,0 +1,6 @@
1
+ # Changelog
2
+
3
+ ### 0.1.27
4
+
5
+ * Fixes build_riml_path for empty directories.
6
+ * Adds Ctrl-C support to halt riml compilation.
data/Rakefile CHANGED
@@ -143,16 +143,19 @@ namespace :speckle do
143
143
  require 'riml'
144
144
 
145
145
  opts = get_riml_opts(libs, build_dir)
146
+ Riml::FileRollback.trap(:INT, :QUIT, :KILL) { $stderr.print("\n"); exit(1) }
146
147
  verbose true do
147
148
  #sh "bundle exec riml -c #{t} -I #{TEST_LIBS} -o #{BUILD_DIR}"
148
- TEST_SOURCES.each do |t|
149
- puts "Compiling: #{t} "
150
- Riml.compile_files(t, opts)
151
-
152
- spec_dir = "#{BUILD_DIR}/#{File.dirname(t)}"
153
- verbose DEBUG do
154
- mkdir_p "#{spec_dir}"
155
- mv "#{BUILD_DIR}/#{File.basename(t).ext('vim')}", "#{spec_dir}"
149
+ Riml::FileRollback.guard do
150
+ TEST_SOURCES.each do |t|
151
+ puts "Compiling: #{t} "
152
+ Riml.compile_files(t, opts)
153
+
154
+ spec_dir = "#{BUILD_DIR}/#{File.dirname(t)}"
155
+ verbose DEBUG do
156
+ mkdir_p "#{spec_dir}"
157
+ mv "#{BUILD_DIR}/#{File.basename(t).ext('vim')}", "#{spec_dir}"
158
+ end
156
159
  end
157
160
  end
158
161
  end
@@ -221,13 +224,13 @@ namespace :speckle do
221
224
  begin
222
225
  verbose DEBUG do
223
226
  launch_file = get_launch_cmd_file()
224
- File.delete(TEST_LOG) if File.exist?(TEST_LOG)
225
- File.delete(TEST_EXIT_FILE) if File.exist?(TEST_EXIT_FILE)
226
- File.delete(PROFILE_PATH) if File.exist?(PROFILE_PATH)
227
+ File.delete(TEST_LOG) if File.exists?(TEST_LOG)
228
+ File.delete(TEST_EXIT_FILE) if File.exists?(TEST_EXIT_FILE)
229
+ File.delete(PROFILE_PATH) if File.exists?(PROFILE_PATH)
227
230
 
228
231
  sh "#{TEST_VIM} #{get_vim_options()} -S #{launch_file.path}"
229
232
  launch_file.unlink
230
- if File.exist?(TEST_EXIT_FILE)
233
+ if File.exists?(TEST_EXIT_FILE)
231
234
  sh "cat #{TEST_LOG}"
232
235
  if PROFILE
233
236
  puts ''
data/lib/dsl.riml CHANGED
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- if !exists("g:speckle_env")
1
+ unless g:speckle_env?
2
2
  g:speckle_env = {}
3
3
  g:speckle_env.matchers = g:MatchersConstructor()
4
4
  g:speckle_env.assertions = 0
@@ -9,7 +9,7 @@ def expect(actual)
9
9
  env.actual = actual
10
10
  matchers = env.matchers
11
11
 
12
- expectation = g:ExpectationConstructor(a:actual)
12
+ expectation = g:ExpectationConstructor(actual)
13
13
  expectation.load(matchers)
14
14
 
15
15
  return expectation
@@ -28,11 +28,11 @@ def define_matcher(ok_name, not_ok_name, matcher)
28
28
  end
29
29
 
30
30
  def get_logger()
31
- unless exists('g:logger')
31
+ unless g:logger?
32
32
  g:logger = g:LoggerConstructor()
33
33
  end
34
34
 
35
35
  return g:logger
36
36
  end
37
37
 
38
- logger = get_logger()
38
+ s:logger = get_logger()
data/lib/expectation.riml CHANGED
@@ -13,7 +13,7 @@ class g:Expectation
13
13
  for match_item in match_items
14
14
  func_name = "g:Expectation_#{match_item.name}"
15
15
  matcher_func = <<EOS
16
- function! #{func_name}(...) dict
16
+ function! #{func_name}(...) dict
17
17
  if a:0 == 0
18
18
  let expected = 'null'
19
19
  else
@@ -22,10 +22,10 @@ function! #{func_name}(...) dict
22
22
 
23
23
  let matcher_name = '#{match_item.name}'
24
24
  let match_tester = g:MatchTesterConstructor()
25
- call match_tester.test_from_env(matcher_name, expected)"
26
- endfunction"
25
+ call match_tester.test_from_env(matcher_name, expected)
26
+ endfunction
27
27
  EOS
28
- :exe matcher_func
28
+ exec matcher_func
29
29
 
30
30
  self[match_item.name] = function(func_name)
31
31
  end
@@ -23,6 +23,30 @@ class Logger
23
23
  self.colors.off = 0
24
24
  end
25
25
 
26
+ defm debug(*args)
27
+ self.do_log(args, 'debug')
28
+ end
29
+
30
+ defm info(*args)
31
+ self.do_log(args, 'info')
32
+ end
33
+
34
+ defm log(*args)
35
+ self.do_log(args, 'info')
36
+ end
37
+
38
+ defm warn(*args)
39
+ self.do_log(args, 'warn')
40
+ end
41
+
42
+ defm error(*args)
43
+ self.do_log(args, 'error')
44
+ end
45
+
46
+ defm fatal(*args)
47
+ self.do_log(args, 'fatal')
48
+ end
49
+
26
50
  defm add_log_writer(log_writer)
27
51
  add(self.log_writers, log_writer)
28
52
  end
@@ -43,18 +67,20 @@ class Logger
43
67
  return self.get_level_num(level) >= self.get_level_num(self.level)
44
68
  end
45
69
 
46
- defm do_log(args, level)
70
+ " private methods
71
+
72
+ def do_log(args, level)
47
73
  if self.is_loggable(level)
48
74
  msg = self.args_to_message(args)
49
75
  self.send_log(msg, level)
50
76
  end
51
77
  end
52
78
 
53
- defm args_to_message(args)
79
+ def args_to_message(args)
54
80
  return join(args, ' ')
55
81
  end
56
82
 
57
- defm send_log(msg, level)
83
+ def send_log(msg, level)
58
84
  color_msg = self.to_color(msg, level)
59
85
 
60
86
  for log_writer in self.log_writers
@@ -66,7 +92,7 @@ class Logger
66
92
  end
67
93
  end
68
94
 
69
- defm to_color(msg, level)
95
+ def to_color(msg, level)
70
96
  color = self.colors[level]
71
97
  if color != 0
72
98
  return "[#{color}#{msg}"
@@ -75,39 +101,11 @@ class Logger
75
101
  end
76
102
  end
77
103
 
78
- defm debug(...)
79
- self.do_log(a:000, 'debug')
80
- end
81
-
82
- defm info(...)
83
- self.do_log(a:000, 'info')
84
- end
85
-
86
- defm log(...)
87
- self.do_log(a:000, 'info')
88
- end
89
-
90
- defm warn(...)
91
- self.do_log(a:000, 'warn')
92
- end
93
-
94
- defm error(...)
95
- self.do_log(a:000, 'error')
96
- end
97
-
98
- defm fatal(...)
99
- self.do_log(a:000, 'fatal')
100
- end
101
-
102
104
  end
103
105
 
104
106
  def get_logger()
105
- unless exists('g:logger')
106
- g:logger = new Logger()
107
- end
108
-
107
+ g:logger = new Logger() unless g:logger?
109
108
  return g:logger
110
109
  end
111
110
 
112
- logger = get_logger()
113
-
111
+ s:logger = get_logger()
@@ -1,19 +1,16 @@
1
1
  class BetweenMatcher
2
2
  defm match(bounds, actual)
3
- min = bounds[0]
4
- max = bounds[1]
3
+ [min, max] = bounds
5
4
  return actual >= min && actual <= max
6
5
  end
7
6
 
8
7
  defm failure_message_for_match(bounds, actual)
9
- min = bounds[0]
10
- max = bounds[1]
8
+ [min, max] = bounds
11
9
  return "expected “#{actual}” to be between “#{min} .. #{max}”"
12
10
  end
13
11
 
14
12
  defm failure_message_for_mismatch(bounds, actual)
15
- min = bounds[0]
16
- max = bounds[1]
13
+ [min, max] = bounds
17
14
  return "expected “#{actual}” to not be between “#{min} .. #{max}”"
18
15
  end
19
16
  end
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  class BooleanMatcher
2
2
  defm match(expected, actual)
3
- return actual == true
3
+ return actual === true
4
4
  end
5
5
 
6
6
  defm failure_message_for_match(expected, actual)
@@ -47,23 +47,25 @@ class EqualityMatcher
47
47
  return "expected “#{actual_str}” to not equal “#{expected_str}”"
48
48
  end
49
49
 
50
- defm type_mismatch_message(expected, actual)
50
+ " private methods
51
+
52
+ def type_mismatch_message(expected, actual)
51
53
  actual_type = self.typeof(actual)
52
54
  expected_type = self.typeof(expected)
53
55
 
54
- return "type mismatch, actual(#{string(actual)}) is “#{actual_type}”, expected(#{string(expected)}) is “#{expected_type}”"
56
+ return "type mismatch, actual(#{string(actual)}) is “#{actual_type}”, "
57
+ \ "expected(#{string(expected)}) is “#{expected_type}”"
55
58
  end
56
59
 
57
- " helpers "
58
- defm typeof(variable)
60
+ def typeof(variable)
59
61
  return self.type_to_str(type(variable))
60
62
  end
61
63
 
62
- defm type_to_str(num)
64
+ def type_to_str(num)
63
65
  return self.types[num]
64
66
  end
65
67
 
66
- defm stringify(value)
68
+ def stringify(value)
67
69
  value_type = type(value)
68
70
 
69
71
  if value_type == type('') || value_type == type(1)
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  class LengthMatcher
2
2
  defm match(expected, actual)
3
3
  self.result = len(actual)
4
- return self.result == expected
4
+ return self.result === expected
5
5
  end
6
6
 
7
7
  defm failure_message_for_match(expected, actual)
@@ -8,11 +8,10 @@ class g:MatchTester
8
8
  matcher = match_item.matcher
9
9
  actual = env.actual
10
10
 
11
- tester = new g:MatchTester()
12
- tester.test(matcher, negate, a:expected, actual)
11
+ self.test(matcher, negate, expected, actual)
13
12
  end
14
13
 
15
- defm test(matcher, negate, expected, actual)
14
+ def test(matcher, negate, expected, actual)
16
15
  result = matcher.match(expected, actual)
17
16
  g:speckle_env.assertions += 1
18
17
  if negate
@@ -1,28 +1,26 @@
1
1
  class WithinMatcher
2
2
  defm match(expected, actual)
3
- delta = expected[0]
4
- num = expected[1]
3
+ [delta, num] = expected
5
4
  self.result = abs(num - actual)
6
5
  return self.result <= delta
7
6
  end
8
7
 
9
8
  defm failure_message_for_match(expected, actual)
10
- delta = expected[0]
11
- num = expected[1]
12
- actual_str = printf("%f", actual)
13
- delta_str = printf("%f", delta)
14
- num_str = printf("%f", num)
15
- result_str = printf('%f', self.result)
9
+ [actual_str, delta_str, num_str, result_str] = self.numeric_string_values(expected, actual)
16
10
  return "expected “#{actual_str}” to be within +/- “#{delta_str}” of “#{num_str}”, delta was “#{result_str}”"
17
11
  end
18
12
 
19
13
  defm failure_message_for_mismatch(expected, actual)
20
- delta = expected[0]
21
- num = expected[1]
14
+ [actual_str, delta_str, num_str, result_str] = self.numeric_string_values(expected, actual)
15
+ return "expected “#{actual_str}” to not be within +/- “#{delta_str}” of “#{num_str}”, delta was “#{result_str}”"
16
+ end
17
+
18
+ def numeric_string_values(expected, actual)
19
+ [delta, num] = expected
22
20
  actual_str = printf("%f", actual)
23
21
  delta_str = printf("%f", delta)
24
22
  num_str = printf("%f", num)
25
23
  result_str = printf('%f', self.result)
26
- return "expected “#{actual_str}” to not be within +/- “#{delta_str}” of “#{num_str}”, delta was “#{result_str}”"
24
+ return [actual_str, delta_str, num_str, result_str]
27
25
  end
28
26
  end
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  class BaseReporter
2
- def initialize()
2
+ def initialize
3
3
  self.colorize_output = true
4
4
  self.log_buffer = []
5
5
  end
@@ -32,14 +32,14 @@ class BaseReporter
32
32
 
33
33
  defm on_spec_failure(meta, err, stats)
34
34
  end
35
-
35
+
36
36
  defm on_spec_error(meta, err, stats)
37
37
  end
38
38
 
39
39
  defm on_spec_pending(meta, stats)
40
40
  end
41
41
 
42
- defm duration_to_str(duration)
42
+ def duration_to_str(duration)
43
43
  time = a:duration
44
44
  if time >= 1000
45
45
  time = time / 1000
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  class DotMatrixReporter < BaseReporter
2
2
 
3
- def initialize()
4
- super()
3
+ def initialize
4
+ super
5
5
  self.dots = 0
6
6
  self.line_buffer = []
7
7
  self.log_messages = []
@@ -29,7 +29,7 @@ class DotMatrixReporter < BaseReporter
29
29
  context = meta.get_context()
30
30
  add(self.line_buffer, self.to_red("#{context} ##{name}"))
31
31
  add(self.line_buffer, self.to_red(" #{err.get_message()}"))
32
-
32
+
33
33
  self.print_stacktrace(err)
34
34
 
35
35
  add(self.line_buffer, '')
@@ -39,7 +39,7 @@ class DotMatrixReporter < BaseReporter
39
39
  self.on_spec_failure(meta, err, stats)
40
40
  end
41
41
 
42
- defm write_epilogue_separator()
42
+ defm write_epilogue_separator
43
43
  self.flush_log_buffer()
44
44
 
45
45
  self.writer.writeln('')
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  class FivematReporter < BaseReporter
2
2
 
3
- def initialize()
4
- super()
3
+ def initialize
4
+ super
5
5
  self.indents = 0
6
6
  self.log_buffer = []
7
7
  self.current_index = 0
@@ -82,7 +82,7 @@ class FivematReporter < BaseReporter
82
82
  self.show_error('Error', meta, err, stats)
83
83
  end
84
84
 
85
- defm indent_to_str()
85
+ defm indent_to_str
86
86
  return repeat(" ", self.indents)
87
87
  end
88
88
 
@@ -94,15 +94,15 @@ class FivematReporter < BaseReporter
94
94
  self.indents -= size
95
95
  end
96
96
 
97
- defm write_epilogue_separator()
97
+ defm write_epilogue_separator
98
98
  self.writer.writeln('')
99
- super()
99
+ super
100
100
  end
101
101
 
102
102
  defm write_log_line(line)
103
103
  self.write_errorln(" log: #{line}")
104
104
  end
105
-
105
+
106
106
  defm write_stacktrace_line(line)
107
107
  self.write_errorln(" " . line)
108
108
  end
@@ -6,18 +6,18 @@ class MinReporter < BaseReporter
6
6
  self.writer.writeln(self.to_red("#{context} ##{name} - #{err.get_message()}"))
7
7
  self.print_stacktrace(err)
8
8
  end
9
-
9
+
10
10
  defm on_spec_error(meta, err, stats)
11
11
  self.on_spec_failure(meta, err, stats)
12
12
  end
13
13
 
14
- defm write_epilogue_separator()
14
+ defm write_epilogue_separator
15
15
  self.flush_log_buffer()
16
- super()
16
+ super
17
17
  end
18
18
 
19
19
  defm write_stacktrace_line(line)
20
20
  self.writer.writeln(" #{line}")
21
21
  end
22
-
22
+
23
23
  end
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  class SpecReporter < BaseReporter
2
2
 
3
- def initialize()
4
- super()
3
+ def initialize
4
+ super
5
5
  self.indents = 0
6
6
  self.log_buffer = []
7
7
  end
@@ -48,7 +48,7 @@ class SpecReporter < BaseReporter
48
48
  self.on_spec_failure(meta, err, stats)
49
49
  end
50
50
 
51
- defm indent_to_str()
51
+ defm indent_to_str
52
52
  return repeat(" ", self.indents)
53
53
  end
54
54
 
@@ -60,15 +60,15 @@ class SpecReporter < BaseReporter
60
60
  self.indents -= size
61
61
  end
62
62
 
63
- defm write_epilogue_separator()
63
+ defm write_epilogue_separator
64
64
  self.writer.writeln('')
65
- super()
65
+ super
66
66
  end
67
67
 
68
68
  defm write_log_line(line)
69
69
  self.write("log: #{line}")
70
70
  end
71
-
71
+
72
72
  defm write_stacktrace_line(line)
73
73
  self.write(line)
74
74
  end
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  class Runner
2
- def initialize()
2
+ def initialize
3
3
  self.specs = []
4
4
  self.halt = false
5
5
  self.stopped = false
@@ -11,7 +11,7 @@ class Runner
11
11
  self.bail = bail
12
12
  end
13
13
 
14
- defm get_bail()
14
+ defm get_bail
15
15
  return self.bail
16
16
  end
17
17
 
@@ -19,7 +19,7 @@ class Runner
19
19
  self.tag = tag
20
20
  end
21
21
 
22
- defm get_tag()
22
+ defm get_tag
23
23
  return self.tag
24
24
  end
25
25
 
@@ -53,7 +53,7 @@ class Runner
53
53
  reporter.on_end(timer.get_duration(), stats)
54
54
  end
55
55
 
56
- defm stop()
56
+ defm stop
57
57
  self.stopped = true
58
58
  end
59
59
 
@@ -107,7 +107,13 @@ class SpecRunner
107
107
  reporter.on_context_end(context, stats)
108
108
  end
109
109
 
110
- defm report_hook_error(hook, context, reporter, stats)
110
+ defm stop
111
+ self.stopped = true
112
+ end
113
+
114
+ " private methods
115
+
116
+ def report_hook_error(hook, context, reporter, stats)
111
117
  meta = new SpecMeta(context, hook)
112
118
 
113
119
  reporter.on_spec_start(meta, stats)
@@ -117,7 +123,7 @@ class SpecRunner
117
123
  reporter.on_spec_error(meta, error, stats)
118
124
  end
119
125
 
120
- defm call_hook(hook)
126
+ def call_hook(hook)
121
127
  if has_key(self.spec, hook)
122
128
  return call(self.spec[hook], [], self.spec)
123
129
  else
@@ -125,19 +131,7 @@ class SpecRunner
125
131
  end
126
132
  end
127
133
 
128
- defm stop()
129
- self.stopped = true
130
- end
131
-
132
- defm is_test_method(method)
133
- return method =~ '^it'
134
- end
135
-
136
- defm is_tagged(method)
137
- return method =~ "_#{self.tag}$"
138
- end
139
-
140
- defm can_run_test_for(method)
134
+ def can_run_test_for(method)
141
135
  if self.tag == ''
142
136
  return self.is_test_method(method)
143
137
  else
@@ -145,6 +139,13 @@ class SpecRunner
145
139
  end
146
140
  end
147
141
 
142
+ def is_test_method(method)
143
+ return method =~ '^it'
144
+ end
145
+
146
+ def is_tagged(method)
147
+ return method =~ "_#{self.tag}$"
148
+ end
148
149
  end
149
150
 
150
151
  class SpecError
@@ -156,11 +157,11 @@ class SpecError
156
157
  self.throwpoint = v:throwpoint
157
158
  end
158
159
 
159
- defm get_message()
160
+ defm get_message
160
161
  return self.message
161
162
  end
162
163
 
163
- defm get_stacktrace()
164
+ defm get_stacktrace
164
165
  unless has_key(self, 'stacktrace')
165
166
  self.build_stacktrace()
166
167
  end
@@ -168,7 +169,7 @@ class SpecError
168
169
  return self.stacktrace
169
170
  end
170
171
 
171
- defm build_stacktrace()
172
+ def build_stacktrace
172
173
  str = substitute(self.throwpoint, '\v(function )', '', '')
173
174
  self.stacktrace = split(str, '\.\.')
174
175
  self.stacktrace = map(self.stacktrace, '"at " . v:val')
@@ -164,9 +164,11 @@ module Speckle
164
164
  def build_riml_path(dirs, pattern = /.*\.riml$/, spec_pattern = /.*_spec\.riml$/)
165
165
  libs = []
166
166
  dirs.each do |dir|
167
- Find.find(dir) do |path|
168
- if path =~ pattern && path !~ spec_pattern
169
- libs << File.dirname(path)
167
+ if File.directory?(dir)
168
+ Find.find(dir) do |path|
169
+ if path =~ pattern && path !~ spec_pattern
170
+ libs << File.dirname(path)
171
+ end
170
172
  end
171
173
  end
172
174
  end
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Speckle
2
- VERSION = "0.1.26"
2
+ VERSION = "0.1.27"
3
3
  end
data/lib/speckle.riml CHANGED
@@ -63,13 +63,13 @@ class g:Speckle
63
63
  self.options(options_map)
64
64
  end
65
65
 
66
- defm options(options_map)
66
+ def options(options_map)
67
67
  for [name, value] in items(options_map)
68
68
  self.option(name, value)
69
69
  end
70
70
  end
71
71
 
72
- defm option(variable, default)
72
+ def option(variable, default)
73
73
  if !exists("g:speckle_#{variable}")
74
74
  execute("let g:speckle_#{variable} = #{default}")
75
75
  end
@@ -17,7 +17,7 @@ class SpecTimer
17
17
  return self.duration
18
18
  end
19
19
 
20
- defm time_to_ms(time)
20
+ def time_to_ms(time)
21
21
  duration_str = reltimestr(time)
22
22
  duration_split = split(duration_str, '\.')
23
23
  seconds = str2nr(duration_split[0])
@@ -7,10 +7,6 @@ class BufferWriter
7
7
  self.writer.set_output_file(output_file)
8
8
  end
9
9
 
10
- defm strip_colors(line)
11
- return substitute(line, '\e\[[0-9;]\+[mK]', '', 'g')
12
- end
13
-
14
10
  defm write(line)
15
11
  self.writer.write(line)
16
12
 
@@ -34,4 +30,10 @@ class BufferWriter
34
30
  defm flush_line()
35
31
  self.writer.flush_line()
36
32
  end
33
+
34
+ " private methods
35
+
36
+ def strip_colors(line)
37
+ return substitute(line, '\e\[[0-9;]\+[mK]', '', 'g')
38
+ end
37
39
  end
@@ -6,7 +6,7 @@ class StacktraceSpec
6
6
  end
7
7
 
8
8
  defm it_can_display_stacktrace_stacktrace
9
- unless exists('g:speckle_tag') && g:speckle_tag == 'stacktrace'
9
+ unless g:speckle_tag? && g:speckle_tag == 'stacktrace'
10
10
  return
11
11
  end
12
12
 
data/speckle.gemspec CHANGED
@@ -21,7 +21,7 @@ Gem::Specification.new do |s|
21
21
 
22
22
  s.required_ruby_version = '>= 1.9.2'
23
23
 
24
- s.add_dependency 'riml', '~> 0.3.5'
24
+ s.add_dependency 'riml', '~> 0.3.6'
25
25
  s.add_dependency 'rake', '~> 10.1.0'
26
26
  s.add_dependency 'bundler', '~> 1.3'
27
27
 
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: speckle
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.1.26
4
+ version: 0.1.27
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Darshan Sawardekar
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-10-25 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-11-10 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: riml
@@ -16,14 +16,14 @@ dependencies:
16
16
  requirements:
17
17
  - - ~>
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
- version: 0.3.5
19
+ version: 0.3.6
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
24
  - - ~>
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
- version: 0.3.5
26
+ version: 0.3.6
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: rake
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -104,6 +104,7 @@ files:
104
104
  - .editorconfig
105
105
  - .gitignore
106
106
  - .travis.yml
107
+ - CHANGELOG.md
107
108
  - Gemfile
108
109
  - LICENSE.txt
109
110
  - README.md