sidekiq 6.0.6 → 6.0.7

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  ---
2
2
  SHA256:
3
- metadata.gz: a9cb4face6040bd8635e465de260ac2ee28813fceea44bb0c8974989a723d799
4
- data.tar.gz: 3537c0f75e1a005359d184c63a462806a661c3c8192ea6e9907f321d2f87221b
3
+ metadata.gz: 3dd5d7a0dd8a7d877484df4ae3b9988f15e9cc4bc0bb4da23224be0049fa733e
4
+ data.tar.gz: e2b7ddb4c045817837e996356851648bf32108b37fa1abcfb72795a185b4a238
5
5
  SHA512:
6
- metadata.gz: f54b4c103a10f5a82716e8bc38ef599bf29e63c713e047703d5af5fc1aafcbde8502ceffd81d1ed7211fe28c8d15f1531fd1fe5881881739dec50acf26b87d7b
7
- data.tar.gz: 352bd20c250c604327cf2aefd599915c96990d1d53a4d1d0d611f08ebe35db7dca6862bbccd22a9aa3709529fc7889046cc2775c1a14de1fc4bd2bb59026bac5
6
+ metadata.gz: 5ce3f911b835b38ce212309bcdf81b4789e24a12898a0f2071b9adb9cbcdfa23a33bb7216c2f7c6dcab26d484f79a1271594d3218f63ed041f0027deab5a26f3
7
+ data.tar.gz: 685a6890a43c990b2fd9709c49f9c82c96a487cdcf6fc0607ab15b9dbb47d52c9f797ec5094d3f92ec35c5737e661f966a6b81006ee4b7d99a7f31285180b3db
data/Changes.md CHANGED
@@ -2,6 +2,15 @@
2
2
 
3
3
  [Sidekiq Changes](https://github.com/mperham/sidekiq/blob/master/Changes.md) | [Sidekiq Pro Changes](https://github.com/mperham/sidekiq/blob/master/Pro-Changes.md) | [Sidekiq Enterprise Changes](https://github.com/mperham/sidekiq/blob/master/Ent-Changes.md)
4
4
 
5
+ 6.0.7
6
+ ---------
7
+
8
+ - Refactor systemd integration to work better with custom binaries [#4511]
9
+ - Don't connect to Redis at process exit if not needed [#4502]
10
+ - Remove Redis connection naming [#4479]
11
+ - Fix Redis Sentinel password redaction [#4499]
12
+ - Add Vietnamese locale (vi) [#4528]
13
+
5
14
  6.0.6
6
15
  ---------
7
16
 
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  PATH
2
2
  remote: .
3
3
  specs:
4
- sidekiq (6.0.6)
4
+ sidekiq (6.0.7)
5
5
  connection_pool (>= 2.2.2)
6
6
  rack (~> 2.0)
7
7
  rack-protection (>= 2.0.0)
@@ -6,9 +6,28 @@ $TESTING = false
6
6
 
7
7
  require_relative '../lib/sidekiq/cli'
8
8
 
9
+ def integrate_with_systemd
10
+ return unless ENV["NOTIFY_SOCKET"]
11
+
12
+ Sidekiq.configure_server do |config|
13
+ Sidekiq.logger.info "Enabling systemd notification integration"
14
+ require "sidekiq/sd_notify"
15
+ config.on(:startup) do
16
+ Sidekiq::SdNotify.ready
17
+ end
18
+ config.on(:shutdown) do
19
+ Sidekiq::SdNotify.stopping
20
+ end
21
+ Sidekiq.start_watchdog if Sidekiq::SdNotify.watchdog?
22
+ end
23
+ end
24
+
9
25
  begin
10
26
  cli = Sidekiq::CLI.instance
11
27
  cli.parse
28
+
29
+ integrate_with_systemd
30
+
12
31
  cli.run
13
32
  rescue => e
14
33
  raise e if $DEBUG
@@ -54,7 +54,7 @@ module Sidekiq
54
54
 
55
55
  logger.info "Running in #{RUBY_DESCRIPTION}"
56
56
  logger.info Sidekiq::LICENSE
57
- logger.info "Upgrade to Sidekiq Pro for more features and support: http://sidekiq.org" unless defined?(::Sidekiq::Pro)
57
+ logger.info "Upgrade to Sidekiq Pro for more features and support: https://sidekiq.org" unless defined?(::Sidekiq::Pro)
58
58
 
59
59
  # touch the connection pool so it is created before we
60
60
  # fire startup and start multithreading.
@@ -97,19 +97,27 @@ module Sidekiq
97
97
  end
98
98
 
99
99
  def self.flush_stats
100
- nowdate = Time.now.utc.strftime("%Y-%m-%d")
101
100
  fails = Processor::FAILURE.reset
102
101
  procd = Processor::PROCESSED.reset
103
- Sidekiq.redis do |conn|
104
- conn.pipelined do
105
- conn.incrby("stat:processed", procd)
106
- conn.incrby("stat:processed:#{nowdate}", procd)
107
- conn.expire("stat:processed:#{nowdate}", STATS_TTL)
102
+ return if fails + procd == 0
103
+
104
+ nowdate = Time.now.utc.strftime("%Y-%m-%d")
105
+ begin
106
+ Sidekiq.redis do |conn|
107
+ conn.pipelined do
108
+ conn.incrby("stat:processed", procd)
109
+ conn.incrby("stat:processed:#{nowdate}", procd)
110
+ conn.expire("stat:processed:#{nowdate}", STATS_TTL)
108
111
 
109
- conn.incrby("stat:failed", fails)
110
- conn.incrby("stat:failed:#{nowdate}", fails)
111
- conn.expire("stat:failed:#{nowdate}", STATS_TTL)
112
+ conn.incrby("stat:failed", fails)
113
+ conn.incrby("stat:failed:#{nowdate}", fails)
114
+ conn.expire("stat:failed:#{nowdate}", STATS_TTL)
115
+ end
112
116
  end
117
+ rescue => ex
118
+ # we're exiting the process, things might be shut down so don't
119
+ # try to handle the exception
120
+ Sidekiq.logger.warn("Unable to flush stats: #{ex}")
113
121
  end
114
122
  end
115
123
  at_exit(&method(:flush_stats))
@@ -164,7 +172,7 @@ module Sidekiq
164
172
  ::Process.kill(msg, ::Process.pid)
165
173
  rescue => e
166
174
  # ignore all redis/network issues
167
- logger.error("heartbeat: #{e.message}")
175
+ logger.error("heartbeat: #{e}")
168
176
  # don't lose the counts if there was a network issue
169
177
  Processor::PROCESSED.incr(procd)
170
178
  Processor::FAILURE.incr(fails)
@@ -12,8 +12,9 @@ module Sidekiq
12
12
  options[key.to_sym] = options.delete(key)
13
13
  end
14
14
 
15
- options[:id] = "Sidekiq-#{Sidekiq.server? ? "server" : "client"}-PID-#{::Process.pid}" unless options.key?(:id)
16
- options[:url] ||= determine_redis_provider
15
+ if !options[:url] && (u = determine_redis_provider)
16
+ options[:url] = u
17
+ end
17
18
 
18
19
  size = if options[:size]
19
20
  options[:size]
@@ -93,9 +94,10 @@ module Sidekiq
93
94
  end
94
95
 
95
96
  def log_info(options)
96
- # Don't log Redis AUTH password
97
97
  redacted = "REDACTED"
98
- scrubbed_options = options.dup
98
+
99
+ # deep clone so we can muck with these options all we want
100
+ scrubbed_options = Marshal.load(Marshal.dump(options))
99
101
  if scrubbed_options[:url] && (uri = URI.parse(scrubbed_options[:url])) && uri.password
100
102
  uri.password = redacted
101
103
  scrubbed_options[:url] = uri.to_s
@@ -16,23 +16,9 @@ module Sidekiq
16
16
  Sidekiq.logger.info "Pinging systemd watchdog every #{ping_f.round(1)} sec"
17
17
  Thread.new do
18
18
  loop do
19
- Sidekiq::SdNotify.watchdog
20
19
  sleep ping_f
20
+ Sidekiq::SdNotify.watchdog
21
21
  end
22
22
  end
23
23
  end
24
24
  end
25
-
26
- if ENV["NOTIFY_SOCKET"]
27
- Sidekiq.configure_server do |config|
28
- Sidekiq.logger.info "Enabling systemd notification integration"
29
- require "sidekiq/sd_notify"
30
- config.on(:startup) do
31
- Sidekiq::SdNotify.ready
32
- end
33
- config.on(:shutdown) do
34
- Sidekiq::SdNotify.stopping
35
- end
36
- Sidekiq.start_watchdog if Sidekiq::SdNotify.watchdog?
37
- end
38
- end
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  # frozen_string_literal: true
2
2
 
3
3
  module Sidekiq
4
- VERSION = "6.0.6"
4
+ VERSION = "6.0.7"
5
5
  end
@@ -69,9 +69,9 @@ fr:
69
69
  Jobs: Tâches
70
70
  Paused: Mise en pause
71
71
  Stop: Arrêter
72
- Quiet: Clôturer
72
+ Quiet: Clore
73
73
  StopAll: Tout arrêter
74
- QuietAll: Tout clôturer
74
+ QuietAll: Tout clore
75
75
  PollingInterval: Interval de rafraîchissement
76
76
  Plugins: Plugins
77
77
  NotYetEnqueued: Pas encore en file d'attente
@@ -0,0 +1,83 @@
1
+ # elements like %{queue} are variables and should not be translated
2
+ vi: # <---- change this to your locale code
3
+ Dashboard: Bảng điều khiển
4
+ Status: Trạng thái
5
+ Time: Thời gian
6
+ Namespace: Không gian tên
7
+ Realtime: Thời gian thực
8
+ History: Lịch sử
9
+ Busy: Bận rộn
10
+ Processed: Đã xử lí
11
+ Failed: Đã thất bại
12
+ Scheduled: Đã lên lịch
13
+ Retries: Số lần thử
14
+ Enqueued: Đã xếp hàng đợi
15
+ Worker: Máy xử lí
16
+ LivePoll: Thăm dò trực tiếp
17
+ StopPolling: Ngừng thăm dò
18
+ Queue: Hàng đợi
19
+ Class: Lớp
20
+ Job: Tác vụ
21
+ Arguments: Tham số
22
+ Extras: Thêm
23
+ Started: Đã bắt đầu
24
+ ShowAll: Hiện tất cả
25
+ CurrentMessagesInQueue: Số lượng công việc trong <span class='title'>%{queue}</span>
26
+ Delete: Xóa
27
+ AddToQueue: Thêm vào hàng đợi
28
+ AreYouSureDeleteJob: Bạn có chắc là muốn xóa tác vụ này?
29
+ AreYouSureDeleteQueue: Bạn có chắc là muốn xóa %{queue} này?
30
+ Queues: Các hàng đợi
31
+ Size: Kích thước
32
+ Actions: Những hành động
33
+ NextRetry: Lần thử lại tiếp theo
34
+ RetryCount: Số lần thử lại
35
+ RetryNow: Thử lại ngay bây giờ
36
+ Kill: Giết
37
+ LastRetry: Lần thử cuối
38
+ OriginallyFailed: Đã thất bại từ đầu
39
+ AreYouSure: Bạn chắc chứ?
40
+ DeleteAll: Xóa hết
41
+ RetryAll: Thử lại tất cả
42
+ KillAll: Giết hết
43
+ NoRetriesFound: Không có lần thử nào được tìm thấy
44
+ Error: Lỗi
45
+ ErrorClass: Lớp lỗi
46
+ ErrorMessage: Tin nhắn lỗi
47
+ ErrorBacktrace: Dấu vết của lỗi
48
+ GoBack: ← Trở lại
49
+ NoScheduledFound: Không có tác vụ đã lên lịch nào được tìm thấy
50
+ When: Khi nào
51
+ ScheduledJobs: Những Tác Vụ Được Hẹn
52
+ idle: Đang chờ
53
+ active: Đang hoạt động
54
+ Version: Phiên bản
55
+ Connections: Các kết nối
56
+ MemoryUsage: Lượng bộ nhớ sử dụng
57
+ PeakMemoryUsage: Lượng bộ nhớ sử dụng đỉnh điểm
58
+ Uptime: Thời gian hệ thống đã online (days)
59
+ OneWeek: 1 tuần
60
+ OneMonth: 1 tháng
61
+ ThreeMonths: 3 tháng
62
+ SixMonths: 6 tháng
63
+ Failures: Các thất bại
64
+ DeadJobs: Những tác vụ đã chết
65
+ NoDeadJobsFound: Không có tác vụ đã chết nào được tìm thấy
66
+ Dead: Chết
67
+ Processes: Tiến trình xử lí
68
+ Thread: Luồng xử lí
69
+ Threads: Những luồng xử lí
70
+ Jobs: Các tác vụ
71
+ Paused: Đã tạm dừng
72
+ Stop: Dừng Lại
73
+ Quiet: Im lặng
74
+ StopAll: Dừng lại tất cả
75
+ QuietAll: Làm cho tất cả im lặng
76
+ PollingInterval: Khoảng thời gian giữa các lần thăm dò
77
+ Plugins: Hệ thống đính kèm
78
+ NotYetEnqueued: Chưa được bỏ vào hàng đợi
79
+ CreatedAt: Được tạo vào lúc
80
+ BackToApp: Trở về ứng dụng
81
+ Latency: Độ trễ
82
+ Pause: Tạm dừng
83
+ Unpause: Hủy tạm dừng
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: sidekiq
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 6.0.6
4
+ version: 6.0.7
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Mike Perham
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2020-03-23 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2020-04-17 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: redis
@@ -178,6 +178,7 @@ files:
178
178
  - web/locales/ta.yml
179
179
  - web/locales/uk.yml
180
180
  - web/locales/ur.yml
181
+ - web/locales/vi.yml
181
182
  - web/locales/zh-cn.yml
182
183
  - web/locales/zh-tw.yml
183
184
  - web/views/_footer.erb