shelly 0.4.15 → 0.4.16

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,15 @@
1
1
  ---
2
- SHA1:
3
- metadata.gz: c88ab917360eccc4baf23caa8dce7f2581801ad9
4
- data.tar.gz: dedbab3b1040b164fd053b92f768d937d31d06d3
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ NjMwYjRkZDhhYjI0ZjI1NTFmNzY1YzkwZjU2YTI4NGUwYWY4NTliOQ==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ YzdkNDUwYmRlNWYyYzBkOTk4NjBjNGFhY2MyOTllZjYzMzU3NzZlMQ==
5
7
  SHA512:
6
- metadata.gz: 650278b4740ac48fe84f5e1373ea11f7af2f2097ab71f4065277c6767a799a75191cb4a3a29911698f199b00e31c7047c54975726d03bdef130928ee765d6316
7
- data.tar.gz: 9c63c6e8f7acfe50c1fa8fb67310f06b19dddf96a667bacc21eafd8fc15a47c480443cb05049f32ee387c4f921613ce739d2d1133db490e17690388ad230a70f
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ ZjA4ZmRmNTE4NjQ1NjA0NGJkZGVmMDEyZjNlMWM0MzVlNDFkYWU1NGFjOGVj
10
+ NWFmMTZmYjU4YzJkOTQ1YWU3OGI4YTA1NGE1MGU5NmY5ODM1NmY3YTBmMjc3
11
+ NjY1ZDM3NjI1MTExNDUwMDlmYzg0YTk1MGEyZjVjNzNlODJmY2E=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ ODc0YTAyZWRlZjgwMGIwMzI1ZjJjYTFmMjFmOGZmMmJmOWNkMWI2MDc0Mjk4
14
+ ZjJmMDU3NGI5ZmMxODcxNWI5MzM4NTc4MWQ0OGFjNTk0M2YwNTNmYmY3ZGYx
15
+ ZTI0ZGExMzg4ZGZhNjZiNTUxNGM3NDJkNWU0Y2QxODExN2U5Y2E=
data/CHANGELOG.md CHANGED
@@ -1,3 +1,7 @@
1
+ ## 0.4.16 / 2013-11-26
2
+
3
+ * [improvement] Validate kind when importing database backup
4
+
1
5
  ## 0.4.15 / 2013-11-19
2
6
 
3
7
  * [bugfix] Deleting SSH key works even after changing user email at the end
@@ -112,6 +112,9 @@ module Shelly
112
112
  unless ::File.exist?(filename)
113
113
  say_error "File #{filename} doesn't exist"
114
114
  end
115
+ unless ['postgresql', 'mongodb'].include?(kind)
116
+ say_error "Kind is invalid. You can import backup of: postgresql, mongodb"
117
+ end
115
118
  if options[:reset]
116
119
  say_warning "You are about to reset database #{kind} for cloud #{app}"
117
120
  say_warning "Next, database will be restored to state from file #{filename}"
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Shelly
2
- VERSION = "0.4.15"
2
+ VERSION = "0.4.16"
3
3
  end
@@ -298,7 +298,7 @@ describe Shelly::CLI::Backup do
298
298
  :server => "app1")
299
299
  $stdout.should_receive(:puts).with(green "Importing database")
300
300
  fake_stdin(["yes"]) do
301
- invoke(@backup, :import, "PostgreSQL", "dump.sql")
301
+ invoke(@backup, :import, "postgresql", "dump.sql")
302
302
  end
303
303
  end
304
304
 
@@ -327,12 +327,23 @@ describe Shelly::CLI::Backup do
327
327
  end
328
328
  end
329
329
 
330
+ context "file doesn't exist" do
331
+ it "should exit with error" do
332
+ $stdout.should_receive(:puts).with(red "Kind is invalid. You can" \
333
+ " import backup of: postgresql, mongodb")
334
+ lambda {
335
+ invoke(@backup, :import, "wrong_kind", "dump.sql")
336
+ }.should raise_error(SystemExit)
337
+ end
338
+ end
339
+
330
340
  context "with --reset option" do
331
341
  it "should reset database first" do
332
342
  @app.unstub(:import_database)
333
343
  @backup.options = {:cloud => "foo-staging", :reset => true}
334
344
  @app.should_receive(:reset_database).with("postgresql")
335
- @app.should_receive(:ssh_with_db_server).with(:command => "import_database postgresql dump.sql-1370879705.tar.bz2",
345
+ @app.should_receive(:ssh_with_db_server).with(
346
+ :command => "import_database postgresql dump.sql-1370879705.tar.bz2",
336
347
  :server => "app1")
337
348
  $stdout.should_receive(:puts).with(green "Importing database")
338
349
  fake_stdin(["yes"]) do
metadata CHANGED
@@ -1,209 +1,209 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: shelly
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.4.15
4
+ version: 0.4.16
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Shelly Cloud team
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-11-19 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-11-26 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
- name: rspec
15
- requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
- requirements:
17
- - - ~>
18
- - !ruby/object:Gem::Version
19
- version: 2.11.0
20
14
  type: :development
21
15
  prerelease: false
16
+ name: rspec
22
17
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
18
  requirements:
24
19
  - - ~>
25
20
  - !ruby/object:Gem::Version
26
21
  version: 2.11.0
27
- - !ruby/object:Gem::Dependency
28
- name: rake
29
22
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
23
  requirements:
31
- - - '>='
24
+ - - ~>
32
25
  - !ruby/object:Gem::Version
33
- version: '0'
26
+ version: 2.11.0
27
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
34
28
  type: :development
35
29
  prerelease: false
30
+ name: rake
36
31
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
32
  requirements:
38
- - - '>='
33
+ - - ! '>='
39
34
  - !ruby/object:Gem::Version
40
35
  version: '0'
41
- - !ruby/object:Gem::Dependency
42
- name: simplecov
43
36
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
37
  requirements:
45
- - - '>='
38
+ - - ! '>='
46
39
  - !ruby/object:Gem::Version
47
40
  version: '0'
41
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
48
42
  type: :development
49
43
  prerelease: false
44
+ name: simplecov
50
45
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
46
  requirements:
52
- - - '>='
47
+ - - ! '>='
53
48
  - !ruby/object:Gem::Version
54
49
  version: '0'
55
- - !ruby/object:Gem::Dependency
56
- name: ruby_gntp
57
50
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
51
  requirements:
59
- - - '>='
52
+ - - ! '>='
60
53
  - !ruby/object:Gem::Version
61
54
  version: '0'
55
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
62
56
  type: :development
63
57
  prerelease: false
58
+ name: ruby_gntp
64
59
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
60
  requirements:
66
- - - '>='
61
+ - - ! '>='
67
62
  - !ruby/object:Gem::Version
68
63
  version: '0'
69
- - !ruby/object:Gem::Dependency
70
- name: rb-fsevent
71
64
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
72
65
  requirements:
73
- - - '>='
66
+ - - ! '>='
74
67
  - !ruby/object:Gem::Version
75
68
  version: '0'
69
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
76
70
  type: :development
77
71
  prerelease: false
72
+ name: rb-fsevent
78
73
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
79
74
  requirements:
80
- - - '>='
75
+ - - ! '>='
81
76
  - !ruby/object:Gem::Version
82
77
  version: '0'
83
- - !ruby/object:Gem::Dependency
84
- name: fakefs
85
78
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
86
79
  requirements:
87
- - - '>='
80
+ - - ! '>='
88
81
  - !ruby/object:Gem::Version
89
82
  version: '0'
83
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
90
84
  type: :development
91
85
  prerelease: false
86
+ name: fakefs
92
87
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
93
88
  requirements:
94
- - - '>='
89
+ - - ! '>='
95
90
  - !ruby/object:Gem::Version
96
91
  version: '0'
97
- - !ruby/object:Gem::Dependency
98
- name: fakeweb
99
92
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
100
93
  requirements:
101
- - - '>='
94
+ - - ! '>='
102
95
  - !ruby/object:Gem::Version
103
96
  version: '0'
97
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
104
98
  type: :development
105
99
  prerelease: false
100
+ name: fakeweb
106
101
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
107
102
  requirements:
108
- - - '>='
103
+ - - ! '>='
109
104
  - !ruby/object:Gem::Version
110
105
  version: '0'
111
- - !ruby/object:Gem::Dependency
112
- name: wijet-thor
113
106
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
114
107
  requirements:
115
- - - ~>
108
+ - - ! '>='
116
109
  - !ruby/object:Gem::Version
117
- version: 0.14.10
110
+ version: '0'
111
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
118
112
  type: :runtime
119
113
  prerelease: false
114
+ name: wijet-thor
120
115
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
121
116
  requirements:
122
117
  - - ~>
123
118
  - !ruby/object:Gem::Version
124
119
  version: 0.14.10
125
- - !ruby/object:Gem::Dependency
126
- name: rest-client
127
120
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
128
121
  requirements:
129
- - - '>='
122
+ - - ~>
130
123
  - !ruby/object:Gem::Version
131
- version: '0'
124
+ version: 0.14.10
125
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
132
126
  type: :runtime
133
127
  prerelease: false
128
+ name: rest-client
134
129
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
135
130
  requirements:
136
- - - '>='
131
+ - - ! '>='
137
132
  - !ruby/object:Gem::Version
138
133
  version: '0'
139
- - !ruby/object:Gem::Dependency
140
- name: mime-types
141
134
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
142
135
  requirements:
143
- - - ~>
136
+ - - ! '>='
144
137
  - !ruby/object:Gem::Version
145
- version: '1.16'
138
+ version: '0'
139
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
146
140
  type: :runtime
147
141
  prerelease: false
142
+ name: mime-types
148
143
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
149
144
  requirements:
150
145
  - - ~>
151
146
  - !ruby/object:Gem::Version
152
147
  version: '1.16'
153
- - !ruby/object:Gem::Dependency
154
- name: json
155
148
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
156
149
  requirements:
157
- - - '>='
150
+ - - ~>
158
151
  - !ruby/object:Gem::Version
159
- version: '0'
152
+ version: '1.16'
153
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
160
154
  type: :runtime
161
155
  prerelease: false
156
+ name: json
162
157
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
163
158
  requirements:
164
- - - '>='
159
+ - - ! '>='
165
160
  - !ruby/object:Gem::Version
166
161
  version: '0'
167
- - !ruby/object:Gem::Dependency
168
- name: progressbar
169
162
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
170
163
  requirements:
171
- - - '>='
164
+ - - ! '>='
172
165
  - !ruby/object:Gem::Version
173
166
  version: '0'
167
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
174
168
  type: :runtime
175
169
  prerelease: false
170
+ name: progressbar
176
171
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
177
172
  requirements:
178
- - - '>='
173
+ - - ! '>='
179
174
  - !ruby/object:Gem::Version
180
175
  version: '0'
181
- - !ruby/object:Gem::Dependency
182
- name: launchy
183
176
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
184
177
  requirements:
185
- - - '>='
178
+ - - ! '>='
186
179
  - !ruby/object:Gem::Version
187
180
  version: '0'
181
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
188
182
  type: :runtime
189
183
  prerelease: false
184
+ name: launchy
190
185
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
191
186
  requirements:
192
- - - '>='
187
+ - - ! '>='
193
188
  - !ruby/object:Gem::Version
194
189
  version: '0'
195
- - !ruby/object:Gem::Dependency
196
- name: netrc
197
190
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
198
191
  requirements:
199
- - - '>='
192
+ - - ! '>='
200
193
  - !ruby/object:Gem::Version
201
194
  version: '0'
195
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
202
196
  type: :runtime
203
197
  prerelease: false
198
+ name: netrc
204
199
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
205
200
  requirements:
206
- - - '>='
201
+ - - ! '>='
202
+ - !ruby/object:Gem::Version
203
+ version: '0'
204
+ requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
205
+ requirements:
206
+ - - ! '>='
207
207
  - !ruby/object:Gem::Version
208
208
  version: '0'
209
209
  description: Tool for managing applications and clouds at shellycloud.com
@@ -310,17 +310,17 @@ require_paths:
310
310
  - lib
311
311
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
312
312
  requirements:
313
- - - '>='
313
+ - - ! '>='
314
314
  - !ruby/object:Gem::Version
315
315
  version: '0'
316
316
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
317
317
  requirements:
318
- - - '>='
318
+ - - ! '>='
319
319
  - !ruby/object:Gem::Version
320
320
  version: '0'
321
321
  requirements: []
322
322
  rubyforge_project: shelly
323
- rubygems_version: 2.0.3
323
+ rubygems_version: 2.1.5
324
324
  signing_key:
325
325
  specification_version: 4
326
326
  summary: Shelly Cloud command line tool