saddle 0.0.49 → 0.0.50

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- YmNmNGRkZmYxMGUxNjNhYWQ2MGUzNDYyMTRlODVkODg0Yjk0YjgzZQ==
4
+ Y2YwNTRjYjcwYWE2NDY5NjQ5N2I3ZTU2ODNhM2JlYmY3YjA0NWU3YQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- YTJjNmJmNjBlMGJkNjQxM2YyYWE5ZTQyOTk3NmNiODUyZjM3M2E1Nw==
6
+ N2Y3OTg4YzYwMWM5NGJiYmRlYWM5MzRkNDFkZjJkNzk2ZTNlMjIxNg==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NWY5OGJmNTc3YjIyNTM4YTk4YzIyMTg1MmQ1YWQxODdlNjUyOTgyOGI1YjFl
10
- OWNjNDEzNWM2MDRmYjliYWZhMWQ2OWM2Zjk4Y2U1N2RmMjE0MzFlZGNmMzIx
11
- N2IyMjkxZjJhZmZlZjZiNjJiZjIxZGVmODRlNzIxZGVhNDY1M2M=
9
+ YjEyZGVkNTkwMjhhNTk3OTZlZTE3M2UyYzIyNzFiZmFhZDg3NjVlMzY0YTlk
10
+ YjQ5MDZhODJhYTUyYTQ2NTEwNjgzNWJjODI5YWYyZjA0NWJjNmMyNDk1NWVl
11
+ OTMxN2NlMGI4NDdkNmE5M2ZiOWRlNjU2ODU4OWZmM2IzOTNlNjM=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MDdkOTMxN2MxN2VjZTY3M2U5ZDVkYWMzOGYzOTMwZGQ4MDkxZjA0OTgxNzUw
14
- MTJkM2E4NTQ1NDhhNzdhYWM3ZWI3ZDA5M2JlMDZlOTYzZjI4NTZjMGViMjE0
15
- ZGQ4MzkxZTQ1ZWQ4YmQ5ZTNmODQxZDQ1ZTUyMzNhZTlkNGM1ZWE=
13
+ ZjJkYzU3NzYzMTU2ZjFlMGNhMTk0OTZjMzg5ZTQzMGUzMDc3YTI3Y2IxODkw
14
+ OWVlMjY3YzIzYTdhZDYxZDFhMGZmNTJhOTllMzA3NjFkZGE4YmVjOWZlMjU5
15
+ MWQxOWEzZDczMjU2ZGNkZjQ5MjAxZTRkNjFiZWUwZmI2MzA5ODk=
@@ -3,5 +3,6 @@ rvm:
3
3
  - 2.0.0
4
4
  - 1.9.3
5
5
  - jruby-19mode # JRuby in 1.9 mode
6
+ - 1.8.7
6
7
 
7
8
  script: bundle exec rspec
@@ -72,6 +72,11 @@ module Saddle
72
72
  endpoint_instance
73
73
  end
74
74
 
75
+ unless self.respond_to?(:define_singleton_method)
76
+ def define_singleton_method(name, &block)
77
+ (class << self; self end).send(:define_method, name, &block)
78
+ end
79
+ end
75
80
 
76
81
  protected
77
82
 
@@ -156,7 +156,7 @@ module Saddle
156
156
 
157
157
  # Apply additional implementation-specific middlewares
158
158
  @additional_middlewares.each do |m|
159
- builder.use(m[:klass], *m[:args])
159
+ m[:args] ? builder.use(m[:klass], *m[:args]) : builder.use(m[:klass])
160
160
  end
161
161
 
162
162
  # Request encoding
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Saddle
2
- VERSION = '0.0.49'
2
+ VERSION = '0.0.50'
3
3
  end
@@ -21,8 +21,13 @@ Gem::Specification.new do |s|
21
21
  s.files = `git ls-files`.split($\)
22
22
  s.executables = ['saddle']
23
23
  s.test_files = s.files.grep(%r{^(spec)/})
24
+
25
+ if RUBY_VERSION < '1.9'
26
+ s.add_dependency 'activesupport', '~> 3.0'
27
+ else
28
+ s.add_dependency 'activesupport', '>= 3.0'
29
+ end
24
30
 
25
- s.add_dependency 'activesupport', '>= 3.0'
26
31
  s.add_dependency 'faraday', '~> 0.8.7'
27
32
  s.add_dependency 'faraday_middleware', '~> 0.9.0'
28
33
  end
@@ -0,0 +1,14 @@
1
+ require 'spec_helper'
2
+
3
+ describe Saddle::BaseEndpoint do
4
+ let(:base_endpoint) { Saddle::BaseEndpoint.new(Saddle::Client.create) }
5
+
6
+ it 'can define singleton methods' do
7
+ expect(base_endpoint.respond_to?(:define_singleton_method)).to be_true
8
+ end
9
+
10
+ it 'responds to any defined singleton methods' do
11
+ base_endpoint.define_singleton_method(:my_method) { true }
12
+ expect(base_endpoint.my_method).to be_true
13
+ end
14
+ end
@@ -0,0 +1,10 @@
1
+ require 'spec_helper'
2
+
3
+ describe Saddle::TraversalEndpoint do
4
+ it 'can build and attach nodes' do
5
+ class TestEndpoint < Saddle::TraversalEndpoint; end
6
+ expect {
7
+ TestEndpoint.new(Saddle::Client.create)._build_and_attach_node(Saddle::TraversalEndpoint)
8
+ }.to_not raise_error
9
+ end
10
+ end
@@ -38,7 +38,7 @@ describe Saddle::Client do
38
38
  end
39
39
 
40
40
  it "should post JSON encoded" do
41
- @stubs.post('/test', '{"a":0,"b":true,"c":"Wingdings"}') {
41
+ @stubs.post('/test', {'a' => 0, 'b' => true, 'c' => 'Wingdings'}.to_json) {
42
42
  [
43
43
  200,
44
44
  {},
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: saddle
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.0.49
4
+ version: 0.0.50
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Mike Lewis
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-12-16 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-12-24 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: activesupport
@@ -107,6 +107,8 @@ files:
107
107
  - lib/saddle/requester.rb
108
108
  - lib/saddle/version.rb
109
109
  - saddle.gemspec
110
+ - spec/endpoint/base_endpoint_spec.rb
111
+ - spec/endpoint/traversal_endpoint_spec.rb
110
112
  - spec/middleware/authentication/oauth2_authentication_spec.rb
111
113
  - spec/middleware/instrumentation_spec.rb
112
114
  - spec/middleware/logging/airbrake_spec.rb
@@ -144,6 +146,8 @@ specification_version: 4
144
146
  summary: A full-featured, generic consumer layer for you to build API client implementations
145
147
  with.
146
148
  test_files:
149
+ - spec/endpoint/base_endpoint_spec.rb
150
+ - spec/endpoint/traversal_endpoint_spec.rb
147
151
  - spec/middleware/authentication/oauth2_authentication_spec.rb
148
152
  - spec/middleware/instrumentation_spec.rb
149
153
  - spec/middleware/logging/airbrake_spec.rb