redis-namespace 1.5.1 → 1.5.2

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
@@ -70,6 +70,7 @@ class Redis
70
70
  "decrby" => [ :first ],
71
71
  "del" => [ :all ],
72
72
  "discard" => [],
73
+ "disconnect!" => [],
73
74
  "dump" => [ :first ],
74
75
  "echo" => [],
75
76
  "exists" => [ :first ],
@@ -2,6 +2,6 @@
2
2
 
3
3
  class Redis
4
4
  class Namespace
5
- VERSION = '1.5.1'
5
+ VERSION = '1.5.2'
6
6
  end
7
7
  end
@@ -337,6 +337,12 @@ describe "redis" do
337
337
  @namespaced.echo(123).should eq("123")
338
338
  end
339
339
 
340
+ it 'should not add namespace to disconnect!' do
341
+ expect(@redis).to receive(:disconnect!).with().and_call_original
342
+
343
+ expect(@namespaced.disconnect!).to be nil
344
+ end
345
+
340
346
  it "can change its namespace" do
341
347
  @namespaced['foo'].should eq(nil)
342
348
  @namespaced['foo'] = 'chris'
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,8 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: redis-namespace
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.5.1
4
+ version: 1.5.2
5
+ prerelease:
5
6
  platform: ruby
6
7
  authors:
7
8
  - Chris Wanstrath
@@ -11,11 +12,12 @@ authors:
11
12
  autorequire:
12
13
  bindir: bin
13
14
  cert_chain: []
14
- date: 2014-08-01 00:00:00.000000000 Z
15
+ date: 2015-03-30 00:00:00.000000000 Z
15
16
  dependencies:
16
17
  - !ruby/object:Gem::Dependency
17
18
  name: redis
18
19
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
20
+ none: false
19
21
  requirements:
20
22
  - - ~>
21
23
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -26,6 +28,7 @@ dependencies:
26
28
  type: :runtime
27
29
  prerelease: false
28
30
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
31
+ none: false
29
32
  requirements:
30
33
  - - ~>
31
34
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -36,6 +39,7 @@ dependencies:
36
39
  - !ruby/object:Gem::Dependency
37
40
  name: rake
38
41
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
42
+ none: false
39
43
  requirements:
40
44
  - - ~>
41
45
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -43,6 +47,7 @@ dependencies:
43
47
  type: :development
44
48
  prerelease: false
45
49
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
50
+ none: false
46
51
  requirements:
47
52
  - - ~>
48
53
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -50,6 +55,7 @@ dependencies:
50
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
51
56
  name: rspec
52
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
+ none: false
53
59
  requirements:
54
60
  - - ~>
55
61
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -57,6 +63,7 @@ dependencies:
57
63
  type: :development
58
64
  prerelease: false
59
65
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
66
+ none: false
60
67
  requirements:
61
68
  - - ~>
62
69
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -77,38 +84,39 @@ executables: []
77
84
  extensions: []
78
85
  extra_rdoc_files: []
79
86
  files:
80
- - LICENSE
81
87
  - README.md
82
88
  - Rakefile
83
- - lib/redis-namespace.rb
84
- - lib/redis/namespace.rb
89
+ - LICENSE
85
90
  - lib/redis/namespace/version.rb
91
+ - lib/redis/namespace.rb
92
+ - lib/redis-namespace.rb
86
93
  - spec/deprecation_spec.rb
87
94
  - spec/redis_spec.rb
88
95
  - spec/spec_helper.rb
89
96
  homepage: http://github.com/resque/redis-namespace
90
97
  licenses:
91
98
  - MIT
92
- metadata: {}
93
99
  post_install_message:
94
100
  rdoc_options: []
95
101
  require_paths:
96
102
  - lib
97
103
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
104
+ none: false
98
105
  requirements:
99
106
  - - ! '>='
100
107
  - !ruby/object:Gem::Version
101
108
  version: '0'
102
109
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
110
+ none: false
103
111
  requirements:
104
112
  - - ! '>='
105
113
  - !ruby/object:Gem::Version
106
114
  version: '0'
107
115
  requirements: []
108
116
  rubyforge_project:
109
- rubygems_version: 2.2.2
117
+ rubygems_version: 1.8.23
110
118
  signing_key:
111
- specification_version: 4
119
+ specification_version: 3
112
120
  summary: Namespaces Redis commands.
113
121
  test_files: []
114
122
  has_rdoc: false
checksums.yaml DELETED
@@ -1,15 +0,0 @@
1
- ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- MGI3Mjc4NGZmMjkyOTgyNzQ3MzMwNzAwZjkyZTk3MzE2ZjJlYTA0YQ==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- ZGVlNjU3MDUxNDA3M2I0ZjVlYjQ5ZGJmYmYzOGNiOGJkMjI3NTUwZA==
7
- SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- NWU5MzVmOTNjMDUzOTcwYzUwYzhlZmU1NzAxZTY2M2MzMGY3MjlkYTVhNjNl
10
- OGYyMmE1M2M1ZDY0MWZmZWIwNDA1NDk5M2VlYTcyZDliMTJmZDBhMGFiYTUx
11
- MWMzMjJiYmFhMGE1YjlkMDM2ODY5NzFiNjM1YjQyNDBhMWQzZjc=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- YjY1MGZkZmEzOWNhNmRhMTEzNjQ0MGNkYTQ4YWZmZjQ1YTAwNzA2MmJkZWJl
14
- OTQ0MWQ3NWNiMzU1YjNkYzYzZGM4MTAyNGE3NTFkMTk0N2UzN2IyZThjY2Zk
15
- NjJhODIyMGY1NzNmNThmN2E2MDUyOWJkNWU1OWZlZjA5MDdmM2I=